4.5 තාත්වික වායු සඳහා යෙදිය හැකිවන සේ පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය සඳහා සිදු කළ සංශෝධන විශ්ලේෂණය කරයි.