2.4 වස්තුවක් සමතුලිතව තැබීම සඳහා අවශ්‍ය තත්ව හසුරුවයි.