7.3.1 ශ්‍රී ලංකාවේ ස්තූප හා ඒ ආශ්‍රිත වාස්තු විද්‍යාත්මක අංග අධ්‍යයනය කරයි.