7.12.1 ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ඨාචාරයේ කලා නිර්මාණ අධ්‍යනය කරමු.