7.12.2 ඉන්දියානු වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරමු.