4.2 සත්‍ය වායුවල හැසිරීම් රටා විස්තර කිරීම සඳහා ආකෘතියක් ‍ලෙස පරිපූර්ණ වායුව යොදා ගනියි.