1.4 ඒකලිත වායුමය පරමාණුවල හා ඒවායේ අයනවල භූමි අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියා දක්වයි.