3.3 ස්ටොයිකියෝමිතිය හා රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම් සිදුකරයි.