1.2 පදාර්ථයේ ස්වභාවය නිර්ණය කිරීමෙහිලා ඉලෙක්ට්‍රෝන සැකැස්ම හා ශක්ති හුවමාරුව භාවිතයට ගනී.