1.2 දෛනික අවශ්‍යතා හා විද්‍යාත්මක කටයුතු වලදී භෞතික රාශි සහ උචිත ඒකක