2.3.වස්තුවක චලිතය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම භාවිතා කරයි.