• 7. வரலாற்று ரீதியான உண்ணாட்டு, வெளிநாட்டு சித்திர சிற்ப செதுக்கல் மற்றும் கட்டட நிர்மாணக் கலைகள்