• 6. சமய பண்பாட்டு அம்சங்கள், உண்ணாட்டு வெளிநாட்டு கலைப்படைப்புக்கள்