• 5. வெவ்வேறு ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி சிற்பங்கள், செதுக்கு வேலைப்பாடுகள் ஆக்குவார்.