• 5.ඇඹීමේ ශිල්ප ක්‍රමය ඇසුරෙන් සරල නිර්මාණයක් කරයි

    • නිල කහ රතු යොදමු. අලුත් රටා මවමු. - 06 ශ්‍රේණිය (චිත්‍ර) නිවාස තුල අලංකරණය සඳහා වන බඳුනක් නිර්මාණය - 06 ශ්‍රේණිය (චිත්‍ර)