• 4.වර්ණ මාධ්‍ය භාවිතයෙන් චිත්‍රක (Graphic) නිර්මාණය

    • පරිසරය ආශ්‍රිත තේමා සදහා මානව රූප අඳිමු - 06 ශ්‍රේණිය (චිත්‍ර)