• 3.ස්වභාවික හැඩ ඇසුරෙන් මෝස්තර නිර්මාණය

    • නිෂ්පාදන හා සේවා අවශ්‍යතා සඳහා ග්‍රැෆික් චිත්‍ර සුවඳ මලයි සමනලයයි - කොලාජ් චිත්‍ර