• ඔබේ ගණිත දැනුම වර්ධනය කරගන්න .DP අධ්‍යාපනික නාලිකාව

  • පාඩම1-තාත්වික සංඛ්‍යායා පාඩම2-දර්ශක හා ලඝුගණක පාඩම3-දර්ශක හා ලඝුගණක පාඩම4 - ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය
   පාඩම5 - ඝන වස්තුවල පරිමාව පාඩම6 - ද්විපද ප‍්‍රකාශන පාඩම7 - වීජීය භාග පාඩම8 - සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය
   පාඩම12 - ප්‍රස්තාර පාඩම13 - සමීකරණ පාඩම14-සමකෝණික ත්‍රිකෝණ පාඩම15 - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය
   පාඩම16- ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි පුනරීක්ශණ අභ්යාසය - 2 පාඩම17-පයිතගරස් ප්‍රමේය පාඩම18-ත්‍රිකෝණමිතිය
   පාඩම19 - න්‍යාස පාඩම20 - අසමානතා පාඩම21-වෘත්ත චතුරස පාඩම22 - ස්පර්ශක
   පාඩම23 - නිර්මාණ පාඩම24 - කුලක පාඩම25 - සම්භාවිතාව පුනරීක්ශණ අභ්යාසය - 3