• 5.ව්‍යවහාරික සංගීතය සහ රංගකලා හා බැඳි සංගීතාංග පිලිබඳ අත්දැකීම් ලබයි