• 4.දේශීය ජන සංගීතාංග පිළිබද ප්‍රායෝගික හැකියා වර්ධනය කරගනිමින් සංස්කෘතික උරුමයන් රැකගනියි