• සංගීත රසාස්වාදයේ යෙදෙමින් ජීවිතයේ වින්දනීය අවස්ථා හා බැදී මානසික තත්ත්වයන් ලගා කරගැනීම.

    • උපදේශාත්මක ගීත ගායනය
    • 2 3