• இலங்கையில் நாடக அரங்கக் கலைகளின் சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றுப் பின்னணியை விளக்குவார்