• 05 - பல்வேறு ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி சிலைகளையும் செதுக்கல்களையும் நிர்மாணிப்பார்.