• 04 - உற்பத்திக்கும், சேவைக்கும் தேவையான Graphic சித்திரத்தை நிர்மாணிப்பார்.