• 03 - பாவனையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப நிர்மாணிப்புகளை செய்வார்.