• 7.සංගීත නිර්මාණ කාර්යයේ අත්හදා බැලීම් කරයි.

    • විදුලි ඕගනයේ මූලිකාංග