• 3.සංගීත රසාස්වාදයේ යෙදෙමින් ජීවිතයේ සතුට හා බැඳි මානසික තත්ත්වයන් ලඟාකර ගැනීමට හුරු වෙයි.

    • මව්පිය ගුණ ගී වරුණ