• 3.නාට්‍ය හා රංග කලාවේ සිද්ධාන්ත අනුගමනය කරමින් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමෙහි නියැළෙයි

    • සමාරෝපය කතන්දරයක් නාට්‍යානුසාරයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම