• 4.නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂයයට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතියේ ඓතිහාසික පසුබිම පැහැදිලි කරයි

    • නාට්‍යකරුවෝ