• 1.සංගීතයේ මූලිකාංග, ශිල්පාංග සහ සිද්ධාන්ත හඳුනාගනිමීන් ප්‍රායෝගික හැකියා ප්‍රදර්ශනය කරයි.