විය හැකියාව1. පාඩමට පිවිසෙමු

2. උදාහරණ 1

3. උදාහරණ 2

4. උදාහරණ 3

5. උදාහරණ 4

6. හොදයි අපි මේ
සියල්ල තුලින්
යමක් ගන්න බලමු