6 වන ශ්‍රේණිය - ගණිතය

වීජීය ප්‍රකාශන ගොඩනැගීම

1. පාඩමට පිවිසෙමු

2. අපි තවත් උදාහරනයකට යමු

3. අපි තවත් උදාහරනයක් බලමු

4. අපි දැන් ප්‍රහේලිකාවකට යමු

5.අපි තවත් ප්‍රහේලිකාවකට යමු

6. අපි ඇත්තටම මොකද කලේ
කියලා බලමු


7. හොදයි අපි මේ සියල්ල
තුලින් යමක් ගන්න බලමු


8. හොදයි අපි තවත්
අභ්‍යාසයකට යමු