වීජීය ප්‍රකාශන0

පහත සඳහන් වීජීය ප්‍රකාශන විසඳන්න.

(නොදන්නා පදවල අගය සොයන්න)

01.a + 2 = 8

 1. 5
 2. 7
 3. 6
02. b - 3 = 6
 1. 8
 2. 9
 3. 10
03. 5 + c = 9
 1. 3
 2. 5
 3. 4
04. 5 - 1 = d
 1. 3
 2. 4
 3. 5
05. e + e = 4
 1. 2
 2. 3
 3. 4