පෝස්ටර් නිර්මාණය කරමු.            අංක 01

පසුබිම් වර්ණය

රූපයක්

සුදුසු ආකාරයකට වගන්ති ඇද දමමින් (Drag & Drop)හැඩකර ගන්න.