පෝස්ටර් නිර්මාණය කරමු.           අංක 02

පසුබිම් වර්ණය

රූපයක්

සුදුසු ආකාරයකට වගන්ති ඇද දමමින් (Drag & Drop)හැඩකර ගන්න.