ක්‍රියාකාරකම 1
   ඉහත දැක්වෙන්නේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයකි. මෙහි AOB කෝණයේ අගයන් සෙවීම සඳහා    පහත ක්‍රියාකාරකමේ යෙදෙන්න.
                       ACB ∠ =             °  -             °                        
                                   =             ° 

                       AOB ∠ =               -             ° 
                                   =             °