ක්‍රියාකාරකම 2
   ඉහත දැක්වෙන්නේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයකි. මෙහි ODB,ODA,ODC හා CDB කෝණවල    අගයන් සෙවීම සඳහා පහත ක්‍රියාකාරකමේ යෙදෙන්න.
           ODB ∠ =             °  --------------- (OD = OB නිසා)
           ODA ∠ = ADB ∠ - ODB ∠ =            ° -             ° =            °

           ODC ∠ =            ° -             ° =            °
           CDB ∠ = ODB ∠ - ODC ∠ =            ° -            ° =            °