2012 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) පිළිතුරු පත්‍ර

2012 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) පිළිතුරු පත්‍ර
Click SOL_HomeE_PP_Anser_WP2012.pdf link to view the file.