අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II 2018

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්ෂණවේදය I,II 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Des Mech_I,II pp_2018 (2).PDF ஐ சொடுக்குக