சராசரி மாற்ற வீதம்

Click tal_cm_cp_15.2_2.pdf link to view the file.

சராசரி மாற்ற வீதம்