சார்பு வேகக் கோட்பாடு

Click tal_cm_cp_3.6.1 (2).pdf link to view the file.

சார்பு வேகக் கோட்பாடு