உதவி

மறுப்பு

இந்த இணையத்தளம் மற்ற கட்சிகள் இயக்கப்படும் வலைத்தளங்களில் ஹைப்பர்லிங்க் கொண்டிருக்கலாம். நாம் இது போன்ற வலைத்தளங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டாம் நாம் எந்த பொறுப்பை, மற்றும், மரியாதை தங்கள் உள்ளடக்கத்தை எந்த பொறுப்பு நேர்வதில்லை முடியாது. போன்ற வலைத்தளங்களில் ஹைப்பர்லிங்க் எங்கள் சேர்த்து போன்ற வலைத்தளங்களில் உள்ள காட்சிகள், அறிக்கைகள் அல்லது தகவல் எந்த ஒப்புதல் ஆகும் கூடாது.
உருவாக்கம்
த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை
பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2016 | த.தொ.தொ கிளை, கல்வியமைச்சு,இலங்கை