தரம்-11 விடயங்கள்

1. சைவநெறி 2. கிறிஸ்தவம்
3. கத்தோலிக்க திருமறை 4. இஸ்லாம்
5. தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் 6. ஆங்கிலம்
7. கணிதம் 8. வரலாறு
9. விஞ்ஞானம் 10. புவியியல்
11. குடியுரிமைக் கல்வியும் மக்களாட்சியும் 12. முயற்சியாண்மைக் கற்கைநெறி
13. வணிகமும் கணக்கீட்டுக் கல்வியும் 14. கர்நாடக சங்கீதம்
15. மேலைத்தேய சங்கீதம் 16. சித்திரக்கலை
17. பரதநாட்டியம் 18. நாடகமும் அரங்கியலும்
19. தமிழ் இலக்கியநயம் 20. ஆங்கில இலக்கியம்
21. தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப்பம் 22. விவாசயம் மற்றும் உணவுத்தொழினுட்ப்பம்
23. மீன்பிடி மற்றும் உணவுத்தொழினுட்ப்பம் 24. வடிவமைப்பு மற்றும் தொழினுட்ப்பம்
25. கைத்திறன் கலைகள் 26. மனைப்பொருளியல்
27. ஊடகவியல் 28. சுகாதரமும்உடற்கல்வியும்
logo கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2021 | கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு