தரம்-10 விடயங்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்)

1. சைவ நெறி 2. கிறிஸ்தவ சமயம்
3. கத்தோலிக்க சமயம் 4. பௌத்தசமயம்
5. இஸ்லாம் 6. தமிழ்மொழி
7. ஆங்கிலம் 8. கணிதம்
9. விஞ்ஞானம் 10. வரலாறு
11. புவியியல் 12. குடியுரிமைக்கல்வி
13. சமஸ்கிரதம் 14. பாலி மொழி
15. ஜேர்மன் மொழி 16. பிரஞ் மொழி
17. ஹிந்தி மொழி 18. ஜப்பான் மொழி
19. அராபிய மொழி 20. சிங்களம் (இரண்டாம்மொழி)
21. வணிகமும் கணக்கீடும் 22. மேலைத்தேய சங்கீதம்
23. கர்நாடகசங்கீதம் 24. சித்திரக்கலை
25. பரதநாட்டியம் 26. தமிழ் இலக்கியத் தொகுப்பு
27. தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் 28. விவசாயமும் உணவுத்தொழினுட்பமும்
29. நீருயிரின வள தொழினுட்பவியல் 30. மனைப்பொருளியல்
31. சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் 32. தொடர்பாடலும் ஊடகக்கல்வியும்
33. தமிழ் இலக்கியநயம்
logo கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2021 | கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு