உயர் தர மாதிரி வினாத்தாள்கள்
கணக்கீடு
{phocadownload view=file|id=622|text=வினாத்தாள் I&II- 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=631|text=விடை - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=578|text=வினாத்தாள் I- 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=579|text=விடை - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=558|text=வினாத்தாள் I- 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=552|text=விடை - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=559|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
வணிகக்கல்வி
{phocadownload view=file|id=625|text=வினாத்தாள் I&II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=634|text=விடை- 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=585|text=வினாத்தாள் I - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=584|text=விடை- 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=565|text=வினாத்தாள் I - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=564|text=விடை- 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=566|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
பொருளியல்
{phocadownload view=file|id=628|text=வினாத்தாள் I&II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=637|text=விடை- 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=591|text=வினாத்தாள் I - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=590|text=விடை- 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=572|text=வினாத்தாள் I - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=556|text=விடை- 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=573|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
விவசாய விஞ்ஞானம்
{phocadownload view=file|id=623|text=வினாத்தாள் I&II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=632|text=விடை- 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=580|text=வினாத்தாள் I - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=581|text=விடை- 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=560|text=வினாத்தாள் I - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=553|text=விடை- 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=561|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
உயிரியல்
{phocadownload view=file|id=624|text=வினாத்தாள் I&II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=633|text=விடை- 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=582|text=வினாத்தாள் I - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=583|text=விடை- 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=562|text=வினாத்தாள் I - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=554|text=விடை- 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=563|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
இரசாயனவியல்
{phocadownload view=file|id=626|text=வினாத்தாள் I&II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=635|text=விடை- 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=587|text=வினாத்தாள் I - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=586|text=விடை- 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=568|text=வினாத்தாள் I - 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=567|text=விடை- 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=569|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
இணைந்தகணிதம்
{phocadownload view=file|id=627|text=வினாத்தாள் I&II - 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=637|text=விடை - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=588|text=வினாத்தாள் I - 2014|target=s} {phocadownload view=file|id=589|text=விடை - 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=570|text=வினாத்தாள் I - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=571|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
பௌதிகவியல்
{phocadownload view=file|id=629|text=வினாத்தாள் I&II- 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=638|text=விடை - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=574|text=வினாத்தாள் I- 2013|target=s} {phocadownload view=file|id=557|text=விடை - 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=575|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
தமிழ்இலக்கியம்
{phocadownload view=file|id=630|text=வினாத்தாள் I&II- 2015|target=s} {phocadownload view=file|id=639|text=விடை - 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=576|text=வினாத்தாள் I- 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=577|text=வினாத்தாள் II - 2013|target=s}
logo கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2021 | கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு