බඳිමින් නිල් වරලස ...

බඳිමින් නිල් වරලස ලා කුසුමන් සෙව්       වන්දී
කියමින් මියුරස ගී නො වරදවා පද           සන්දී
නඟමින් අත හෙළමින් සුබ රඟ රඟ බැලු     මන්දී
රඟමින් සිටි නළඹුන් බල ලෙළ දෙන රන්    බන්දී

උපුටා ගැනීම : කෝකිල සංදේශය
ගායනය : චිල්ටස් දයාවංශ (ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය - සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලය, කොළඹ.)
සංගීතය : කපිල පතිරත්න / කිත්සිළු ධනජ වික්‍රමසිංහ

logo கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு பக்க வரிசைப்படுத்தல் | மறுப்பு
பதிப்புரிமை © 2012-2021 | கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் தொலைக்கல்வி மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சு