සෙනසුරාදා, 11 දෙසැම්බර් 2021 19:38

පරිගණක අධ්‍යාපන සතිය - සම්මන්ත්‍රණ මාලාව


ආයුබෝවන්

පහත ICON ය මත Click කර ඔබට සම්මන්ත්‍රණය සඳහා සහභාගී විය හැකිය

ජංගම දුරකතනයකින් සම්බන්ඳවන ඔබට WEBEX භාගත කර ගැනීමට අවශ්‍යනම් පහත ICON මත Click කරන්න.

Computer Vision -(2021/12/17) සම්මන්ත්‍රණය ඔබට පහතින් සජීවීව නැරඹීමට හැකිය.

What is Cloud? -(2021/12/16) සම්මන්ත්‍රණය ඔබට පහතින් නැරඹීමට හැකිය.

Data Science -(2021/12/15) සම්මන්ත්‍රණය ඔබට පහතින් නැරඹීමට හැකිය.

Effective Communication -(2021/12/14) සම්මන්ත්‍රණය ඔබට පහතින් නැරඹීමට හැකිය.

පළමු දින සම්මන්ත්‍රණය ඔබට පහතින් නැරඹීමට හැකිය.

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.