ඉරිදා, 21 නොවැම්බර් 2021 21:11

මාර්ගගත පාඨමාලා Featured

ලබා දී ඇති මාර්ගගත පාඨමාලා****පාඨමාලාවකට ඇතුලත් වීමට උපදෙස්
 • -මෙම පිටුව හරහා ලබා දී ඇති පාඨමාලා අතුරින් ඔබට අවශ්‍ය පාඨමාලාව තෝරන්න.
 • -ඔබ නව පරිශීලකයෙක්නම්, පාඨමාලාවට ඇතුලත් වීම සඳහා පරිශීලක ගිණුමක් සාදා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.
        ඒ සඳහා "New Account"/"නව ගිණුමක් සාදන්න" භාවිතයෙන්
       අදාළ පෝරමය පුරවා ඔබගේ තොරතුරු ලබා දී ඔබගේ ගිණුම සාදා ගන්න.
        ඔබ ලබා දුන් පරිශීලක නම හා මුරපදය භාවිතයෙන් ඉන් අනතුරුව අදාළ පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න.
 • -ඔබ මේවන විටත් පරිශීලක ගිණුමක් සාදා ඇති පරිශීලකයෙක්නම්,
        ඔබගේ පරිශීලක නම හා මුරපදය භාවිතයෙන් පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න.

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.