ඉරිදා, 29 අගෝස්තු 2021 00:55

රටට බරක් නොවී - ඔබට සරු හෙටක් | වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශ සතිය 2021 ඔක්තෝබර් 04 සිට 10 දක්වා..


මිනිස්බල සහ රැකීරක්ෂා දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශය පිළිබඳ සංකල්පය ජනගත කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව මාර්ගෝපදේශ සතියක් ක්‍රීයාත්මක කිරීමට තීරනය කර ඇත. ඒ අනුව වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සතිය ඔක්තෝබර් 4 සිට 10 දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික් සහ ජාතික මට්ටමින් පැවැත්වීමට අපේක්ෂිතය.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා මෙය මත CLICK කරන්න.

logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.