සෙනසුරාදා, 17 ජූලි 2021 17:14

ඉ-ඉගෙනුම් අන්තර්ගත නිර්මාණය සහ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රජයේ පාසල්හි සේවයේ නියුතු ගුරුභවතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් ජාතික මට්ටමේ විෂයානුබද්ධ සම්පත් පුද්ගල සංචිතයක් ස්ථාපනය කිරීම.

*****පවතින වසංගත තත්වය මත ඇතිවී ඇති ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතා සලකා බලමින් "දුරස්ථ අධ්‍යාපනයට අදාල ඉ-ඉගෙනුම් අන්තර්ගත නිර්මාණය සහ ඉදිරිපත්කිරීම සඳහා රජයේ පාසල්හි සේවයේ නියුතු ගුරුභවතුන්ගෙන් සැදුම්ලත් ජාතික මට්ටමේ විෂයානුබද්ධ සම්පත් පුද්ගල සංචිතයක් ස්ථාපනය කිරීම " සදහා අයදුම්පත් කැදවීමේ අවසාන දිනය 2021 අගෝස්තු මස 20 වැනි දින දක්වා දීර්ඝ කරන ලද බව කාරුණිකව දන්වනු ලැබේ.*****


අයදුම්පත භාගත කරගැනීම සඳහා මෙය මත CLICK කරන්න.

විශේෂ අවධානයට,

පවතින වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් අදාළ නිර්දේශ සහ අනුමැතියෙන් ලබා ගැනීමට නොහැකි වන්නේ නම් ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය ඔබ විසින් පමණක් සකස් කර ඔබගේ අත්සන සහිතව ඔබගේ අයදුම්පත පුවත්පත් දැන්වීමේ ආකාරයට තැපැල් මාර්ගයෙන් හෝ පහත දක්වා ඇති ඉ-තැපැල් ලිපිනයට හෝ යොමු කරන්න. කෙසේ වුවද ඔබව සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවන විට නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවස්ථාව වන විටද වසංගත තත්ත්වය මෙසේම පැවතියහොත්, අවසන් වශයෙන් සේවය කිරීම සඳහා පත්කරන ලද පත්වීමේ ලිපියේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමෙන්ම, ඉදිරියේදී පවතින වසංගත තත්ත්වය අනුව මෙම සම්මුඛ පරීක්ෂණ දුරස්ථ ක්‍රමවේද භාවිතා කර අතත්‍ය ආකාරයට සිදුකිරීමට ද සිදුවිය හැකි බව ද අවධාරණය කරමු.

ඉ-තැපැල් ලිපිනය- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය යොමු කිරීම සදහා ඉහත ක්‍රමවේද දෙකෙන් ඕනෑම ක්‍රමයක් භාවිත කල හැක.


logo නිර්මාණය :
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
පිටු පෙළගැස්ම | වියාචනය | පරිපාලක පිවිසුම
කතු හිමිකම © 2012-2021 | අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්ව විද්‍යාල හා දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකාව
මෙම පද්ධතියේ ඇති සියලුම අන්තර්ගතයන් සඳහා හිමිකම් ඇවිරිණි.
කිසිදු අන්තර්ගතයක් ලිඛිත අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.